TANDOOR RESTAURANT

Contactinformation


Tandoor Restaurant 

39A-39B Ngô Đức Kế
Quận 1Hồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30
Thứ Ba
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30
Thứ Tư
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30
Thứ Năm
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30
Thứ Sáu
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30
Thứ Bảy
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30
Chủ Nhật
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30